Regulamin najmu
Apartamentów Willa Widokówka Lubawka

I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki najmu, rezerwacji i korzystania z Apartamentów Willa Widokówka Lubawka, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Wynajmującym Apartamenty Willa Widokówka Lubawka, zwaną dalej „Willą”, jest Irena Puk, zwaną dalej „Wynajmującym”.
 3. Wynajmujący przekazuje do dyspozycji w pełni wyposażone apartamenty w budynku zlokalizowanym w Lubawce przy ul. Świerkowej 14, zwane dalej „Apartamentami”.
 4. W Willi oraz na terenie posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Wynajmujący dopuszcza palenie tytoniu w miejscach do tego wyznaczonych. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z wszelkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 5. W Willi oraz na terenie posesji, poza Najemcą oraz osobami trzecimi zgłoszonymi podczas rezerwacji zwanymi dalej „Goście Najemcy”, mogą przebywać jedynie za wiedzą i zgodą Wynajmującego.
 6. Najemca Apartamentu oraz Goście Najemcy po przybyciu do Willi zobowiązane są do okazania Wynajmującemu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem Apartamentu lub oddanych Najemcy do korzystania przez Wynajmującego znajdujących się w Willi oraz na terenie posesji, powstałych z jego winy, Gości Najemcy lub winy osób przebywających w Apartamencie.
 8. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie/zgubienie przekazanych mu kluczy i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnej wymiany zamka. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego Apartamentu.
 9. Najemca oraz Goście Najemcy obowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 06:00.
 10. Najemca oraz Goście Najemcy zobowiązani są do bieżącego utrzymania w czystości Apartamentu w stanie adekwatnym do normalnego korzystania. Niezbędne do tego celu środki czystości znajdują się na wyposażeniu Apartamentu.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy materialnych wniesionych przez Najemcę lub Gości Najemcy lub inne osoby, do Apartamentu lub Willi lub na teren posesji.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości najmu Apartamentu zgodnie z umową najmu w przypadku zaistnienia siły wyższej lub też innych sytuacji nadzwyczajnych m.in. brak mediów (w tym brak prądu, energii grzewczej, wody, sieci Wi-Fi).
 13. W Willi, w Apartamencie oraz na terenie posesji zabrania się używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie są ich wyposażeniem, i które mogą stworzyć zagrożenie pożarowe m.in. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 14. Zabrania się wnoszenia do Willi, Apartamentu oraz na teren posesji jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 15. W przypadku, gdy Najemca lub Goście Najemcy lub osoby przebywające w Willi naruszają spokój lub dobra sąsiadów, jak również nie przestrzegają ogólnych zasad współżycia społecznego Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji gdy naruszenie zasad ma charakter chuligański albo jest wyjątkowy rażący Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym i jednocześnie usunąć Najemcę lub Gości Najemcy lub osoby przebywające w Willi, Apartamencie oraz na terenie posesji, w asyście policji.
 16. W Willi znajdują się wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznaczone.

II. Apartamenty

 1. Do dyspozycji Najemcy pozostaje pięć Apartamentów, każdy ze swoją indywidualną nazwą.
 2. Szczegółowy opis wyposażenia Apartamentów stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy z Apartamentów wyposażony jest we wszystkie niezbędne do komfortowego zamieszkania elementy oraz odpowiednią ilość kompletów pościeli i ręczników, zgodnie z ilością osób wynajmującą Apartament.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za pozostawione w Wilii, Apartamencie oraz na terenie posesji, mienie Najemcy, Gości Najemcy i innych osób tam przebywających.
 5. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Apartamentów, jego urządzeń i sprzętu odpowiada Najemca, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice.
 6. Najemca zobowiązany jest do nie wynoszenia poza Apartament wyposażenia, które należy do wynajmowanego Apartamentu.
 7. Przy każdym opuszczeniu Apartamentu należy sprawdzić czy została zakręcona woda, wyłączono oświetlenie, a także sprawdzić czy drzwi i okna są zamknięte.
 8. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione.
 9. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w Apartamencie.
 10. W przypadku najmu całego obiektu, Willi,Wynajmujący może pobrać kaucję, która jest zwracana Najemcy w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu . W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub braków w wyposażeniu, kaucja zostanie w całości lub części zaliczona na poczet kosztów niezbędnych do pokrycia napraw lub uzupełnienia wyposażenia. W przypadku gdy kaucja nie pokryje pełnej wartości szkody, Wynajmujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
 11. Istnieje możliwość pobytu w Apartamencie z psem, za dodatkową opłatą.
 12. Właściciel psa obowiązany jest do uzyskania zgody na jego pobyt w Apartamencie przy dokonaniu rezerwacji Apartamentu. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Apartamencie wydaje Wynajmujący, kierując się bezpieczeństwem i komfortem pozostałych Najemcy Apartamentów, warunkami technicznymi lub interesem Willi. Wszelkie szkody w Willi, Apartamencie oraz na terenie posesji bądź mieniu innych Najemców spowodowane przez psy będą wyceniane, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.
 13. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia ras psów powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym m.in. Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. poz. 687).
 14. Psy powinny być wyprowadzone pod opieką i nadzorem właściciela, bądź osoby upoważnionej, w sposób uniemożliwiający ich ucieczkę, niszczenie mienia Willi lub spowodowania zagrożenia dla innych osób i zwierząt na terenie posesji. Psy powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie posesji.

III. Przestrzeń wspólna

 1. Przestrzeń wspólna w Willi jest ogólnodostępna dla Najemców i ich Gości.
 2. W holu w Willi na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępny:
  • aneks kuchenny, z dostępem do zmywarki i czajnikiem elektrycznym;
  • kominek;
  • 2 duże szklane stół z krzesłami;
  • stolik;
  • fotel;
  • kącik dla dzieci (kredki, mazaki, gry planszowe, puzzle, książki itp.);
  • wyjście na taras widokowy;
  • WC;
  • czujnik dymu i czadu.
 3. Korzystanie z kominka odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
 4. Na pierwszym piętrze znajduje się ogólnodostępny taras widokowy, z dostępem do leżaków, stołu i krzeseł ogrodowych.

IV. Warunki rezerwacji najmu

 1. Przekazanie Apartamentu Najemcy odbywa się od godziny 14:00 (w dniu przyjazdu), natomiast zwrot Apartamentu przez Najemcę następuje do godziny 11:00 (w dniu wyjazdu).
 2. Najemca dokonuje rezerwację poprzez:
  • wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.willawidokowka.pl albo
  • drogą e-mailową poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: willawidokowka@gmail.com albo
  • telefonicznie pod numerem 505 727 353 lub 501 023 983.
 3. Odpowiedź Wynajmującego wskazująca dostępny termin wynajęcia Apartamentu oraz opłatę najmu Apartamentu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).
 4. Po dokonaniu rezerwacji Najemca zobowiązany jest do dokonania wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zarezerwowanego pobytu, w terminie 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 5. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym w pkt 4, rezerwację uznaje się za anulowaną. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wpłaty zadatku, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Najemcom.
 6. Po zaksięgowaniu opłaty Wynajmujący potwierdzi rezerwację Apartamentu poprzez wysłanie wiadomości e-mail Najemcy na wskazany przez niego adres e-mail.
 7. Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości zarezerwowanego pobytu, uznaje się, że umowa najmu zostaje zawarta.
 8. Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej opłaty najmu w dniu przyjazdu.
 9. W przypadku, gdy rezerwacja nie zostanie odwołana najpóźniej na 7 dni przed dniem zarezerwowanego przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku, gdy rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej na 7 dni przed dniem zarezerwowanego przyjazdu, zadatek podlega zwrotowi.
 11. W przypadku, gdy rezerwacja zostanie odwołana bądź zmieniona w dniu przyjazdu lub następnym, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty najmu zgodnie z dokonaną rezerwacją, chyba, że Wynajmujący i Najemca w formie pisemnej lub e-mailowej lub za pomocą SMS, zmienią termin rezerwacji. Brak dokonania zmiany rezerwacji w sposób ustalony w niniejszym punkcie, powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w pełnej kwocie zgodnie z dokonaną rezerwacją.
 12. Zmiana rezerwacji oraz jej odwołanie następuje w drodze pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej Willi.
 13. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Najemcę Apartament jest dostępny.
 14. Wcześniejszy wyjazd Najemcy lub Gości Najemcy nie stanowi podstawy do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

V. Opłata najmu

  1. Opłata najmu za pobyt w Apartamencie wynosi odpowiednio:
   • od 100 zł za osobę/ na dobę, z zastrzeżeniem pkt 5;
   • dzieci do lat 4 bezpłatnie, jednocześnie dzieci nie otrzymują pościeli ani ręczników, nie mają zapewnionego oddzielnego miejsca do spania.
  2. Opłata najmu za pobyt w Apartamencie uwzględnia opłatę za:
   • media (prąd, gaz, wodę);
   • TV satelitarną;
   • Internet Wi-fi;
   • ogrzewanie (w sezonie grzewczym).
  3. Wszelkie opłaty należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego:


IRENA PUK , WROCŁAW
SANTANDER BANK POLSK S.A.
Nr PL 27 1090 1522 0000 0001 4455 3823

DLA PŁATNOŚCI ZAGRANICZNYCH W EURO                                                                                                                                                                                                                                     KOD SWIFT/BIC; WBKPPLPP                                                                                                                                                                                                        IBAN44 1090 1522 0000 0001 3449 6751

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko, adres pobytu, termin najmu i wskazanie Apartamentu.
 1. Zmiana rezerwacji dokonana w terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem jest darmowa.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odrębnego uregulowania opłaty za najem Apartamentu w okresie świąteczno – sylwestrowo-noworocznym, weekendu majowego.
 3. Wynajmujący ma prawo do zmiany opłat za najem Apartamentu w wybranych okresach roku kalendarzowego.
 4. Opłata za pobyt w Apartamencie z psem wynosi 20 zł za dobę.
 5. Opłata za usługę prania (1 pralka) wynosi 15 zł.
 6. Opłata za pranie z suszeniem wynosi 20 zł.

VI. Sprzęt rekreacyjny

 1. Sprzętem rekreacyjnym znajdującym się w Willi, są rowery górskie, narty, buty narciarskie, trampolina, a ich użyczenie odbywa się według poniższych zasad.
 2. Korzystanie z roweru górskiego odbywa się na zasadzie bezpłatnego użyczenia, za uiszczeniem zwrotnej kaucji w wysokości 150 zł, zwana dalej „kaucją za rower”. Kaucję za rower uiszcza się w chwili przekazania roweru biorącemu do używania. Kaucja podlega zwrotowi biorącemu do używania, w chwili zwrotu roweru.
 3. Korzystanie z nart i butów narciarskich odbywa się na zasadzie bezpłatnego użyczenia, za uiszczeniem zwrotnej kaucji w wysokości 200zł, zwana dalej „kaucją za narty”. Kaucję za narty uiszcza się w chwili przekazania nart albo butów narciarskich biorącemu do używania. Użyczenie nart albo butów narciarskich. Kaucja za narty podlega zwrotowi biorącemu do używania, w chwili zwrotu nart albo butów narciarskich.
 4. Korzystanie ze sprzętu rekreacyjnego odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
 5. Korzystanie z trampoliny przez dzieci dozwolone jest jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
 6. Maksymalne obciążenie trampoliny nie może przekroczyć 120 kg.
 7. Zabrania się wykonywania przewrotów i salt. Lądowanie na głowie może prowadzić do uszkodzenia karku, złamania kręgosłupa nawet, gdy wykonywane jest ono na środku batutu.
 8. Zabrania się korzystania z trampoliny po zmroku.
 9. Trampolina nie jest zalecana dla dzieci poniżej 6 roku życia.
 10. Nadużywanie trampoliny może być niebezpieczne i prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Zaleca się unikanie zbyt mocnego wybijania się i utraty równowagi. Podczas korzystania z trampoliny zabrania się: spożywania posiłków, napojów, palenia papierosów lub żucia gumy.
 11. Za negatywne skutki korzystania z trampoliny, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

VII. Parking i teren posesji

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy oraz Gości Najemcy.
 2. Do dyspozycji Najemcy oraz Gości Najemcy pozostaje dodatkowo plac zabaw dla dzieci.
 3. Wynajmujący udostępnia Najemcy oraz Gościom Najemcy miejsce do grillowania na terenie posesji, na którym Najemca może rozpalać grilla. Najemca oraz osoby przebywające na terenie posesji zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych przy rozpalaniu i korzystaniu z grilla.
 4. Po zakończeniu korzystania z grilla, Najemca oraz osoby, które z niego korzystają zobowiązane są do doprowadzenia terenu wokół oraz grilla do stanu w jakim go zastały.

VIII. Reklamacje

 1. Najemcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny do zgłoszenia reklamacji. Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia składane w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail i skierowane do Wynajmującego.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację, dane do korespondencji, aktualny numer telefonu oraz wskazać dane rezerwacji, wynajmowanego Apartamentu oraz przedstawienie sytuacji podlegającej reklamacji oraz żądanie.
 3. Reklamacja zawierające wszelkie niezbędne elementy formalne oraz treść zostanie rozpoznana przez Wynajmującego w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Wynajmujący przekaże Najemcy decyzję w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres wskazany w reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej : willawidokowka@gmail.com Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn jego zmian.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 3. Najemca zobowiązuje się do nie oddawania Apartamentu w podnajem lub bezpłatne używanie osobom trzecim.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.
 5. W przypadku gdy liczba osób w Apartamencie przekracza maksymalną liczbę osób, o której mowa w załączniku do Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty najmu.
 6. W sprawach dotyczących najmu Apartamentów nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234).
 7. Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacją przez wszystkie osoby przebywające w Willi, Apartamencie oraz na terenie posesji.
 8. W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozpatrywania, będzie sąd właściwy dla Wynajmującego.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

Załącznik do Regulaminu najmu Apartamentów Willa Widokówka Lubawka

Rodzaje Apartamentów

  1. Każdy z Apartamentów wyposażony jest we wszystkie niezbędne do komfortowego zamieszkania elementy oraz odpowiednią ilość kompletów pościeli i ręczników zgodnie z ilością osób wynajmującą Apartament.
  2. W Willi znajduje się 5 komfortowo wyposażonych Apartamentów, tj.

Apartament nr 1 pod nazwą „Apartament z Widokiem na Sudety” 2-4 os. przeznaczony dla rodziny, znajomych sobie osób, przyjaciół. W Apartamencie znajduje się:

   • sypialnia z dużym łóżkiem 160/200, z możliwością podziału na dwa odrębne pojedyncze łóżka 90/200;
   • salon z rozkładaną 2 os. kanapą w tym:kołdry, poduszki, narzuty;
   • w pełni wyposażony aneks kuchenny: garnki, patelnie, naczynia i sztućce, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, okap, środki czystości, ściereczki;
   • kuchenka mikrofalowa;
   • w pełni wyposażona łazienka, w tym:kabina prysznicowa, umywalka z szafką, wc, krzesło, suszarka do włosów, ręczniki, chodnik, łazienkowy, mydło w płynie;
   • TV;
   • elektryczne rolety okienne;
   • prywatne wyjście na balkon z widokiem na góry.

Apartament nr 2 pod nazwą „Studio z Widokiem na Sudety” 2-4 os. przeznaczony dla rodziny, znajomych sobie osób, przyjaciół. W Apartamencie znajduje się:

   • sypialnia z dużym łóżkiem 180/200, z możliwością podziału na dwa odrębne pojedyncze łóżka 90/200;
   • salon z rozkładaną 2 os. kanapą w tym: kołdry, poduszki, narzuty;
   • w pełni wyposażony aneks kuchenny: garnki, patelnie, naczynia i sztućce, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, okap, środki czystości, ściereczki;
   • kuchenka mikrofalowa;
   • w pełni wyposażona łazienka, w tym:kabina prysznicowa, umywalka z szafką, wc, krzesło, suszarka do włosów, ręczniki, chodnik łazienkowy, stopka;
   • TV;
   • elektryczne rolety okienne;
   • kominek; korzystanie z kominka odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika;
   • czujnik dymu;
   • prywatne wyjście na balkon z widokiem na góry.

Apartament nr 3 pod nazwą „Dla Przyjaciół” 2-4 os. przeznaczony dla rodziny, znajomych sobie osób, przyjaciół. W Apartamencie znajduje się:

   • sypialnia z dużym łóżkiem 180/200, z możliwością podziału na dwa odrębne pojedyncze łóżka 90/200;
   • salon z rozkładaną 2 os. kanapą, w tym: kołdry, poduszki, narzuty;
   • w pełni wyposażony aneks kuchenny: garnki, patelnie, naczynia i sztućce, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, okap, środki czystości, ściereczki;
   • kuchenka mikrofalowa;
   • w pełni wyposażona łazienka, w tym: kabina prysznicowa, umywalka z szafką, wc, krzesło, suszarka do włosów, ręczniki, chodnik łazienkowy, stopka;
   • TV;
   • rolety okienne.

Apartament nr 4 pod nazwą „Apartament z Tarasem w Chmurach” 2 os. przeznaczony dla pary. W Apartamencie znajduje się:

   • sypialnia z dużym łóżkiem 180/200 z możliwością podziału na dwa odrębne pojedyncze łóżka 90/200 w tym:kołdry, poduszki narzuty;
   • w pełni wyposażony aneks kuchenny: garnki, patelnie, naczynia i sztućce, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, okap, środki czystości, ściereczki;
   • kuchenka mikrofalowa;
   • w pełni wyposażona łazienka, w tym: kabina prysznicowa, umywalka z szafką, wc, suszarka do włosów, ręczniki, chodnik łazienkowy, stopka;
   • TV;
   • elektryczne rolety okienne;
   • prywatne wyjście na taras widokowy.

Apartament nr 5 pod nazwą „Apartament Rodzinny” 2-4 os. przeznaczony dla rodziny, znajomych sobie osób, przyjaciół. W Apartamencie znajduje się:

  • sypialnia z dużym łóżkiem 180/200, z możliwością podziału na dwa odrębne pojedyncze łóżka 90/200;
  • salon z rozkładaną 2 os. kanapą w tym: kołdry, poduszki, narzuty;
  • w pełni wyposażony aneks kuchenny: garnki, patelnie, naczynia i sztućce, czajnik, lodówka, płyta indukcyjna, okap, środki czystości, ściereczki;
  • kuchenka mikrofalowa;
  • w pełni wyposażona łazienka, w tym:kabina prysznicowa, umywalka z szafką, wc, krzesło, suszarka do włosów, ręczniki, chodnik łazienkowy, stopka;
  • TV;
  • elektryczne rolety okienne;
  • prywatne wyjście na balkon z widokiem na las.